Skip links

Algemene voorwaarden voor verkoop, diensten en betalingen

Conditions générales de vente en français

Algemene voorwaarden voor verkoop, diensten en betalingen STUDEX® Benelux BV

STUDEX® Benelux BV, Dinselstraat 2 bus 1, 3600 Genk, België; info@studex.be, www.studex.be; Btw-nummer: BE0471.622.215; Status: 5/2022

1. Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke vastgestelde afwijkingen zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op al onze verkoopo­vereenkomsten en overeenkomsten die betrekking hebben op de door ons te presteren diensten. Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden.

2. Prijzen

(a) Voor alle bestellingen worden op de dag van de levering der goederen geldende prijzen aangerekend.

(b) De levering gebeurt, behoudens schriftelijke afwijking, op de zetel van STUDEX® Benelux.

(c) Voor aangetekende, rembours­ en expreszendingen worden extra kosten in rekening gebracht.

(d) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3. Overmacht

De opdrachten / bestellingen worden zo spoedig mogelijk, naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerkings­ en productiemogelijkheden, uitgevoerd. Indien, wegens omstandigheden, wij, buiten onze schuld, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te beëindigen. Staking zal steeds als een geval van overmacht beschouwd worden.

4. Betaling

(a) Alle betalingen geschieden op onze maatschappelijke zetel, ofwel op de bankrekening van STUDEX® Benelux.

(b) Onze rekeningen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar. Wij houden ons steeds het recht voor onder rembours te leveren.

(c) Indien de koper niet binnen de acht (8) dagen na vervaldatum van de factuur betaalt, dan zal op het nog verschuldigd saldo vanaf vervaldag het bedrag verhoogd worden met de verwijlintresten conform art.5 van de wet van 2 Augustus 2002 en dit achtereenvolgens in functie van de wijzigingen van deze intrestvoet vanaf de vervaldata van de factuur en met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de hoofdsom met een minimum van 40,– Euro en een maximum van 2.500,– Euro, een en ander zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is en ongeacht of de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd werd.

(d) Al de aan de afnemer toebehorende goederen die zich om welke reden dan ook in ons bezit bevinden, worden geacht in pand te zijn gegeven als zekerheid van de betaling van de schulden ten overstaan van STUDEX® Benelux. Dit ook indien die schulden geen verband houden met de goederen die het voorwerp van het pandrecht uitmaken.

5. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, uitgezonderd andersluidende schriftelijke overeenkomst, behouden wij de eigendom van de al de door ons verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn, met inbegrip van de kosten, en in voorkomend geval de renten en het schadebeding.

6. Risico-overgang

Onverminderd het bepaalde in art. 2 en 5 gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de koper op het ogenblik van de levering. Indien de goederen niet afgehaald worden binnen de 15 dagen nadat de afnemer hiertoe schriftelijk werd uitgenodigd, wordt geacht de levering gebeurd te zijn en staat STUDEX® Benelux daarom niet meer in voor de goede bewaring van de goederen.

7. Klachten

Klachten moeten ons onverwijld en dit uiterlijk binnen de 8 dagen schriftelijk gemeld worden. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na het aan het licht komen, gemeld worden. Bij afwezigheid van een klacht binnen de daarvoor gestelde termijn worden de geleverde zaken geacht te zijn geaccepteerd en goedgekeurd.

Defecte artikelen dienen geretourneerd te worden naar de maatschappelijke zetel in Genk. Bij defecte artikelen is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot het vervangen of vergoeden van de geleverde artikelen. Alle kosten van verzending komen voor rekening van de koper.

8. Professioneel gebruik

De vennootschap wijst er de koper / afnemer op dat de door haar verkochte goederen steeds bestemd zijn voor professioneel gebruik en of plaatsing en deze enkel volgens de door de producent en / of STUDEX® Benelux verstrekte instructies.

9. Verbod op verkoop

De STUDEX® piercing producten vereisen een professionele opleiding, gedetailleerde instructies en gespecialiseerde kennis, evenals het gebruik van het geschikte instrument. Onze STUDEX® producten (in het bijzonder System75™) mogen dus niet rechtstreeks aan eindgebruikers verkocht worden voor eigen gebruik. Dit is enkel toegestaan wanneer een door STUDEX® opgeleide verkoper of assistent deze producten onmiddellijk na aankoop gebruikt om oorgaatjes te zetten bij de consument met behulp van een door STUDEX® ontwikkeld en hiervoor bestemd instrument. (verkoop van goederen ter plaatse).

10. Bevoegdheid

In geval van betwisting betreffende de levering of de betaling ervan, evenals ter gelegenheid van de toepassing en de interpretatie van onze algemene voorwaarden erkennen partijen de bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, in voorkomend geval van het Vredegerecht van het kanton Genk.

Conditions générales de vente de services et de paiement de STUDEX® Benelux BV

STUDEX® Benelux BV, Dinselstraat 2 bus 1, 3600 Genk, Belgique; info@studex.be, www.studex.be; numéro BTW: BE0471.622.215; Status: 5/2022

1. Généralités

Sauf dérogations formelles et établies par écrit, les dispositions reprises ci­dessous sont applicables à tous nos contrats de vente et conventions portant sur les prestations de services que nous devons assurer. En passant sa commande, le client déclare accepter les présentes conditions.

2. Prix

(a) Les prix en vigueur le jour de la livraison des marchandises sont portés en compte pour toutes les commandes.

(b) Sauf convention écrite contraire, la livraison est effectuée au siège de STUDEX® Benelux.

(c) Des frais supplémentaires sont portés en compte pour les envois par recommandé, contre remboursement ou par express.

(d) Nos offres sont sans engagement.

3. Force majeure

Les missions / commandes sont exécutées le plus rapidement possible en fonction des stocks disponibles et des possibilités de traitement et de productions. Si en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous sommes dans l’impossibilité de respecter nos obligations, nous aurons le choix de suspendre l’exécution de la convention tant que ces circonstances perdurant ou de mettre fin à la convention au moyen d ́une notification écrite. La grève sera toujours considérée comme un cas de force majeur.

4. Paiement

(a) Tous les paiements sont effectués à notre siège social ou sur un compte bancaire ouvert au nom de STUDEX® Benelux.

(b) Nous nous réservons toujours le droit de livrer contre remboursement.

(c) A défaut de paiement par l’acheteur dans le huit (8) jours suivant la date d’échéance de la facture, le solde encore dû produira, à partir de l’échéance, un intérêt de un (1) pour cent par mois entamé et le solde en question sera en outre soumis, à titre de dédommagement forfaitaire, à une majoration de dix (10) pour cent avec un minimum de septante­cinq (75) euros, le tout sans qu’une quelconque mise en demeure soit requise et indépendamment de l’exécution partielle ou non de la convention.

(d) Toutes les marchandises appartenant à l’acheteur qui se trouvent pour quelque raison que ce soit en notre possession, seront réputées avoir été affectées en gage à titre de sûreté du paiement des dettes à l’égard de STUDEX® Benelux. Et ce, quand bien même les dettes en question ne présenteraient aucun lien avec les marchandises grevées d’un droit de gage.

5. Réserve de propriété

En dérogation à l’article 1583 du Code civil, et excepte toute convention écrite contraire, nous conservons la propriété de toutes les marchandises que nous avons vendues jusqu’au moment de leur complet paiement, en ce compris le paiement des frais et, le cas échéant, des intérêts et de la clause de dédommagement.

6. Transfert du risque

Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 5, le risque inhérent aux marchandises passe à l’acheteur au moment de la livraison. Si les marchandises n’ont pas été enlevées dans les 15 jours suivant l’invitations écrite adressée à l’acheteur en ce sens, la livraison sera réputée avoir eu lieu et la responsabilité de STUDEX® Benelux ne sera dès lors plus engagée concernant la bonne conservation des marchandises. Les marchandises seront, le cas échéant, transportées aux frais et aux risques et périls de l’acheteur.

7. Réclamations

Les réclamations doivent nous être adressées immédiatement, et ce, au plus tard dans les 8 jours et par écrit. Les vices cachés doivent être signalés immédiatement dès leur constat.

En l’absence de réclamation dans le délai imparti, les marchandises livrées sont considérées comme acceptées et approuvées.

Les articles défectueux doivent être renvoyés au siège social de Genk. En cas d’articles défectueux, l’obligation de compensation se limite au remplacement ou au remboursement des articles livrés. Tous les frais d’expédition sont à la charge de l’acheteur.

8. Usage professionnel

La société attire l’attention de l’acheteur / du client sur le fait que les marchandises vendues par elle sont toujours destinées à un usage et / ou à un placement professionnel, et ce, uniquement en respectant les instructions fournies par le producteur et / ou par STUDEX® Benelux.

9. Interdiction de vente

Les sytèmes de perçage proposés par STUDEX® requièrent une formation professionnelle, avec des explications détaillées et précises ainsi que l’utilisation adequate du système de perçage. Pour ces raisons, les produits de la marque STUDEX® ne sont pas appropriés pour un usage à des fins d’auto-perçage par le consommateur final. La vente de produits STUDEX® pour un perçage à des fins personnelles et “à la maison”(et particulièrement le System75™) aux consommateurs finaux est donc interdit. Cela ne s’applique pas à la vente de produits de perçage, si le personnel de vente a été formé par STUDEX® ou par une personne formée aux systèmes STUDEX® abilité à percer les oreilles du consommateur en utilisant les systèmes développés à cette intention par STUDEX® immédiatement après l’achat (vente de produits sur le point de vente).

10. Compétence

En cas de litige portant sur la livraison ou son paiement, ainsi que concernant l’application et l’interprétation de nos conditions générales, les parties reconnaissent la compétence du Tribunal de Anvers, l’Arrondissement de Tongres et, le cas échéant, de la Justice de Paix du canton de Genk.