Skip links

Privacybeleid

Uw cookie instellingen

Pas cookie instellingen aan

Cookie instellingen: geschiedenis

DatumVersieToestemmingen

Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor STUDEX Benelux BV. Daarom informeren wij u hierbij over ons privacy beleid.

Over het algemeen is het gebruik van deze website van STUDEX Benelux BV mogelijk zonder enig gebruik van persoonlijke gegevens; Als een betrokkene via onze website speciale zakelijke services wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) van een betrokkene moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de nationale voorschriften inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op Studex Benelux BV. Door middel van deze gegevensbescherming en privacyverklaring, wil onze onderneming u informeren over de aard, omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen hierbij geïnformeerd over de rechten die zij hierbij hebben.

Opmerking over de gebruikte terminologie
In deze privacyverklaring van STUDEX Benelux BV gebruiken we de volgende termen volgens de AVG:

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde, of identificeerbare natuurlijke persoon. Wil er sprake zijn van persoonsgegevens dan moeten de gegevens allereerst betrekking hebben op een persoon. Gegevens hebben alleen betrekking op een natuurlijke persoon wanneer deze geïdentificeerd is of identificeerbaar is.

Een betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de gegevens betrekking hebben.

Een verwerking is volgens de verordening elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Veel voorkomende bewerkingen zijn verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen en vernietigen.

Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens houdt in dat betrokkenen de mogelijkheid krijgen om de verwerking van hun persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’.

Profilering (profiling) is het indelen van personen in categorieën (profielen) op basis van hun persoonsgegevens. Op basis van deze profielen kunnen vervolgens (geautomatiseerde) individuele besluiten worden genomen, zoals bijvoorbeeld het verlenen van krediet door een financiële instelling.

Pseudonimisering heeft als doel het verhullen van iemands identiteit voor derden. Bij pseudonimisering worden identificerende gegevens gescheiden van niet-identificerende gegevens en vervangen door kunstmatige identificatoren.

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon (een bedrijf, een stichting, een overheidsorgaan enzovoorts) die alleen of tezamen met anderen het doel en de middelen vaststelt voor de verwerking.

Een verwerker is iemand die ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder dat hij of zij aan diens rechtstreekse gezag onderworpen is.

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie die niet de betrokkene, controller, verwerker en personen is die, onder het directe gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming – Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven. Om te spreken van geldige toestemming, moet de toestemming aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet de toestemming vrij gegeven zijn. Ten tweede moet toestemming specifiek zijn en geïnformeerd. Tenslotte moet toestemming ondubbelzinnig zijn.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de AVG, andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

STUDEX Benelux BV
Dinselstraat 2 bus 1
3600 Genk
België
Telefoon: +32-89-712902
E-mail: sales@studex.be
Website: www.studex.be 

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming
STUDEX Benelux BV
Dinselstraat 2 bus 1
3600 Genk
België
Telefoon: +32-89-712902
E-mail: sales@studex.be
Website: www.studex.be

Types of Data Collected

Onder de soorten persoonsgegevens die deze website zelf of via derden verzamelt, bevinden zich: cookies, gebruiksgegevens, gegevens die tijdens het gebruik van de dienst worden doorgegeven en/of via een contactformulier worden ingevoerd, unieke apparaatidentificaties voor reclame (bijv. Google Advertiser ID of IDFA). Details over elk type verzamelde persoonsgegevens worden verstrekt in dit privacybeleid of door specifieke verklarende teksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven.

Persoonlijke gegevens kunnen vrijwillig door de betrokkene worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website. Tenzij anders vermeld, zijn alle door deze website gevraagde gegevens verplicht, en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor deze website onmogelijk maken zijn diensten te verlenen.

In gevallen waarin deze website specifiek vermeldt dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, staat het de betrokkene vrij deze gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de dienst. Betrokkenen die niet zeker weten welke persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met STUDEX.

Elk gebruik van cookies – of van andere analyse- of trackinginstrumenten – door deze website of door de eigenaars van door deze website gebruikte diensten van derden dient om de door de betrokkene gewenste dienst te verlenen, naast alle andere doeleinden die in dit privacybeleid of in de cookie-informatie worden beschreven.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens van derden die via deze website worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van de derde hebben om de gegevens aan deze website te verstrekken.

Wijze van gegevensverwerking

Hoewel STUDEX talrijke technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de meest volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, is het voor ons belangrijk erop te wijzen dat de overdracht van gegevens via internet (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) veiligheidsleemten kan vertonen en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonlijke gegevens via alternatieve middelen, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons door te geven.

Wij beveiligen onze website en andere systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-systemen, volgens organisatorische procedures en modaliteiten die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast STUDEX kunnen de gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor externe partijen, zoals derde technische dienstverleners, postbezorgers, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus, die, indien nodig, door STUDEX als gegevensverwerkers zijn aangewezen.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
STUDEX mag alleen persoonsgegevens verwerken als ten minste een van de volgende zaken van toepassing is:

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van haar of zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (Art. 6 I lit. a GDPR);
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst (Art. 6 I lit. b GDPR);
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan STUDEX is onderworpen (Art. 6 I lit. c GDPR);
de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (Art. 6 I lit. d GDPR);
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan STUDEX is opgedragen (Art. 6 I lit. e GDPR);
de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van STUDEX of van een derde (Art. 6 I lit. f GDPR).
In elk geval helpt STUDEX graag bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking.

Plaats van gegevensverwerking
Deze website wordt gehost in Zwitserland. De Gegevens worden verwerkt bij STUDEX en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke doorgegeven gegevens, kunnen betrokkenen de respectieve paragrafen hieronder raadplegen.

Bewaartermijn
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bewaart STUDEX persoonsgegevens zo lang als nodig is om de beschreven doeleinden uit te voeren.Hiervoor gelden wettelijke bewaarplichten. De duur van de bewaring van persoonsgegevens wordt regelmatig herzien en de gegevens worden dienovereenkomstig verwijderd.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen STUDEX en de betrokkene, worden bewaard totdat die overeenkomst volledig is uitgevoerd. Persoonsgegevens die zijn verzameld voor de legitieme belangen van STUDEX worden zo lang bewaard als nodig is om die doeleinden te vervullen. Betrokkenen kunnen specifieke informatie over de door STUDEX nagestreefde legitieme belangen vinden in de desbetreffende paragrafen van dit privacybeleid of door contact op te nemen met STUDEX.

Daarnaast kan STUDEX toestemming krijgen om persoonsgegevens langer te bewaren wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang die toestemming niet wordt ingetrokken. Voorts kan STUDEX verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissing, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden verzameld om STUDEX in staat te stellen haar diensten te verlenen, haar wettelijke verplichtingen na te komen, haar rechten en belangen of die van de betrokkene of derden te beschermen, of eventuele kwaadwillige of frauduleuze activiteiten op te sporen. Bovendien worden gegevens verzameld voor de volgende doeleinden: analyse, contact opnemen met gebruikers om te antwoorden op vragen, weergave van inhoud van externe platforms en bescherming tegen SPAM. In de volgende paragrafen vinden betrokkenen meer informatie over de doeleinden van de gegevensverwerking en over de persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt.

Rechten van de betrokkene
In beginsel hebben betrokkenen de volgende wettelijke rechten volgens art. 12 e.v. GDPR, mits aan de respectieve vereisten is voldaan:

Recht op toegang tot hun door STUDEX verwerkte persoonsgegevens volgens Art. 15 GDPR;
Recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens volgens Art. 16 GDPR;
Recht op het wissen van hun persoonsgegevens volgens Art. 17 GDPR (“recht om vergeten te worden”);
Recht op beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens volgens Art. 18 GDPR;
Recht op gegevensportabiliteit volgens art. 20 GDPR;
Het recht om de toestemming in te trekken volgens art. 7 para. (3) GDPR;
Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit volgens 77 GDPR.
Recht op bezwaar: Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen volgens 6 para. 1 S. 1 lit. f GDPR, hebben betrokkenen het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, volgens Art. 21 GDPR, op gronden die verband houden met hun bijzondere situatie.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Cookies

Deze website van STUDEX Benelux BV maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via een webserver naar de webbrowser van de gebruiker worden verzonden en op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Veel websites en servers gebruiken cookies. Sommige cookies zijn zogenaamde “sessiecookies:” Ze worden weer verwijderd zodra de browser is gesloten. Andere zijn zogenaamde “permanente cookies:” Ze blijven op het apparaat en staan ​​de bezochte website of server toe om de individuele browser van de gebruiker te herkennen bij zijn of haar volgende bezoek. Met een unieke identificatie (“cookie-ID”) kan de browser van de betrokkene worden onderscheiden van andere en worden geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kunnen we deze website gebruiksvriendelijker maken en onze informatie en diensten voor onze gebruikers optimaliseren. Met zijn of haar individuele browserinstellingen kan de betrokkene het gebruik van cookies regelen voor de websites die hij bezoekt. De betrokkene kan bijvoorbeeld het instellen van cookies via onze website weigeren of reeds ingestelde cookies verwijderen. Dit is mogelijk in alle populaire webbrowsers. Als de betrokkene het gebruik van cookies weigert, kan hij of zij mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken.

Borlabs Cookie
Deze website maakt gebruik van het cookietoestel Borlabs Cookie van Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Duitsland (“Borlabs Cookie”), die twee essentiële cookies plaatst (“borlabsCookie” en “borlabsCookieUnblockContent”) om uw cookievoorkeuren op te slaan. De beschreven verwerking wordt uitgevoerd volgens Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het aanbieden van cookievoorkeurenbeheer voor de gebruikers van de website. Borlabs Cookie verwerkt geen persoonsgegevens. De “borlabsCookie” slaat de voorkeuren op die u bij toegang tot de website hebt geselecteerd. Het “borlabsCookieUnblockContent” cookie slaat op welke (externe) media/inhoud u altijd automatisch gedeblokkeerd wilt hebben. Als u deze instellingen wilt intrekken, verwijdert u gewoon de cookies in uw browser. Wanneer u de website opnieuw opent/laadt, wordt u opnieuw gevraagd naar uw cookievoorkeur.

Matomo Analytics met IP-anonimisering
Matomo Analytics is een open source web analytics tool (“Matomo”). Het wordt gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Dit is het legitieme belang voor de beschreven verwerking van persoonsgegevens volgens Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f) GDPR.

Matomo slaat de verzamelde gegevens uitsluitend op servers van onze host in Zwitserland op. Wij delen deze niet met derden.
Bovendien is op deze website IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van gebruikers wordt ingekort.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies; gebruiksgegevens

Plaats van verwerking: Zwitserland; privacy informatie; opt-out via de knop “cookie-instellingen wijzigen” bovenaan deze pagina.

Google Analytics met IP-anonimisering
Google Analytics is een webanalysedienst van Google LLC of Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze website wordt bezocht (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website te volgen en te onderzoeken, rapporten over de activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten. Dit is het legitieme belang voor de beschreven verwerking van persoonsgegevens volgens Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f) GDPR. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Deze integratie van Google Analytics anonimiseert het IP-adres van de gebruiker. Dit werkt door de IP-adressen van gebruikers binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte te verkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google gestuurd en ingekort binnen de VS.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies; gebruiksgegevens
Plaats van verwerking: VS en/of Ierland;PrivacybeleidOpt Out

Google Ads
Google Ads is an Internet advertising service provided by Google LLC or Google Ireland Limited, depending on the location from which this website is accessed (“Google”), that allows the advertiser to place ads in Google search engine results and the Google advertising network. Google Ads allows an advertiser to pre-define specific keywords with the help of which an ad in Google’s search results is only displayed, if the user utilizes the search engine to retrieve a keyword-relevant search result. In the Google Advertising Network, the ads are distributed on relevant websites using an automatic algorithm, taking into account the previously defined keywords.

The purpose of Google Ads is the promotion of our website by the inclusion of relevant advertising on the websites of third parties and in the search engine results of the search engine Google. This is the legitimate interest for the described processing of personal data according to Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f) GDPR.

The data and information collected is used by Google to create visit statistics for our website. These visit statistics are used in order to determine the total number of users who have been served through Google Ads to ascertain the success or failure of each Google ad and to optimize our Google ads in the future. Neither our company nor other Google Ads advertisers receive information from Google that could identify the data subject.

Personal information, e.g. the websites visited by the data subject, is stored. Thus, each time a data subject visits our website, personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, are transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through this technical procedure to third parties.

Personal data processed: cookies; usage data
Place of processing: USA and/or Ireland; PrivacybeleidOpt Out

YouTube
YouTube is een dienst die wordt aangeboden door YouTube LLC (“YouTube”), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Onze YouTube-video’s zijn zodanig in onze website geïntegreerd dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven, tenzij u in de cookiebox uw toestemming hebt gegeven om externe media te bekijken of tenzij u deze toestemming individueel geeft om een video af te spelen. Alleen met uw toestemming worden de onderstaande gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Met de integratie van YouTube streven wij ernaar u verschillende video’s op onze website te presenteren, zodat u deze direct op onze website kunt bekijken.

De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons noodzakelijk gerechtvaardigd belang ligt in het grote voordeel dat YouTube biedt. Door de integratie van externe video’s verminderen we onze serverbelasting en kunnen we overeenkomstige middelen elders gebruiken. Dit dient onder andere om de stabiliteit van onze servers te vergroten.

Bij het laden van YouTube-video’s kunnen YouTube of Google informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen en verwerken. Het kan niet worden uitgesloten dat YouTube of Google de informatie ook doorgeeft aan een server in een derde land.

Door het bezoeken van onze website ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft bezocht. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als je de koppeling met je profiel op YouTube niet wilt, moet je uitloggen voordat je de knop activeert.

YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van reclame op maat en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarvoor u contact moet opnemen met YouTube.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies; gebruiksgegevens
Plaats van verwerking: VS;PrivacybeleidOpt Out

Google Maps
Google Maps is een webdienst van Google LLC of van Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze website wordt bezocht (“Google”) voor de weergave van interactieve kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door deze dienst te gebruiken krijgt u de locaties van onze STUDEX-partners te zien, zodat u ze gemakkelijker kunt vinden of een routebeschrijving kunt krijgen. Dit is het legitieme belang voor de beschreven verwerking van persoonsgegevens volgens Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f) GDPR.

Bij het bezoeken van pagina’s waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, worden gegevens over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) doorgegeven aan en opgeslagen door Google op haar servers. Dit kan ook de overdracht van gegevens aan de servers van Google LLC in de VS omvatten. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Om te voorkomen dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u onze website bezoekt. Google slaat uw gegevens (ook voor niet ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en analyseert deze.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies; gebruiksgegevens
Plaats van verwerking: USA;PrivacybeleidOpt Out

Google Fonts
Google Fonts is een dienst van Google LLC of van Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie van waaruit deze website wordt bezocht (“Google”), waarmee wij externe lettertypen kunnen gebruiken. Daartoe wordt het vereiste Google Font door uw webbrowser in de cache van de browser geladen wanneer u onze website bezoekt. Dit is nodig zodat uw browser onze teksten visueel beter kan weergeven. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, wordt door uw computer een standaard lettertype gebruikt.

Voor de integratie van deze webfonts wordt een verbinding met een server tot stand gebracht, meestal met een server van Google in de VS. Hierdoor weet de server welke van onze webpagina’s u heeft bezocht. Ook het IP-adres van de browser van uw apparaat wordt door Google opgeslagen. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van Google Web Fonts verzamelt en verwerkt.

Wij gebruiken Google Web Fonts voor optimalisatiedoeleinden, met name om het gebruik van onze website voor u te verbeteren en de vormgeving ervan gebruiksvriendelijker te maken. Dit is ook ons legitieme belang bij de verwerking van bovengenoemde gegevens door de derde aanbieder. De rechtsgrondslag is Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f) GDPR.

Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens, verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst
Plaats van verwerking: USA;Privacybeleid

Facebook Advertenties
Facebook Ads is een dienst van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”), waarmee adverteerders advertenties kunnen weergeven op het Facebook-platform en het Facebook-advertentienetwerk. Adverteerders kunnen hun doelgroepen selecteren op basis van bepaalde categorieën.

Het doel van Facebook Ads is om reclame te maken voor onze website door het weergeven van interessegerelateerde advertenties op Facebook en in het Facebook-advertentienetwerk. Dit is het legitieme belang voor de beschreven verwerking van persoonsgegevens volgens Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f) GDPR.

De verzamelde gegevens worden door Facebook gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld het aantal gebruikers bepalen dat via Facebook-advertenties naar ons is verwezen, d.w.z. het succes of falen van de betreffende advertentie beoordelen om onze advertenties voor de toekomst te optimaliseren.

Wij gebruiken noch een Facebook-pixel op onze website, noch remarketingopties.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens
Plaats van verwerking: USA;Privacybeleid

Links naar sociale media
Op onze website gebruiken we knoppen voor de volgende online diensten (“sociale media”):

Instagram
Twitter
Pinterest

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te vergroten, worden deze knoppen alleen in de pagina geïntegreerd door middel van een HTML-link. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke knoppen bevat, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van deze onlinediensten. Als u op een van deze knoppen klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de pagina van de onlinedienst opgeroepen, waarop u (eventueel na invoer van uw inloggegevens) met de daar aanwezige plug-ins kunt interageren.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de gegevens door de respectieve sociale media, uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij naar het privacybeleid van

Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens
Plaats van verwerking: USA

Contactformulier
Door het contactformulier met hun gegevens in te vullen, machtigen gebruikers deze website om hun informatie te gebruiken om op vragen te reageren. Als contactformulier plugin gebruiken wij Contact Form 7, een plugin van Rock Lobster, LLC, Japan. Deze plugin stuurt een e-mail naar STUDEX met de door de gebruiker ingevoerde persoonsgegevens.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens die u verstrekt als onderdeel van het contact is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR.

Verwerkte persoonsgegevens: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mail, telefoon
Plaats van verwerking: Zwitserland

Contact Form 7 Image Captcha
Contact Form 7 Image Captcha, een plugin van KC Computing, Kennewick, Washington, VS, wordt gebruikt om te controleren of gegevens op onze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd. Hiertoe analyseert Contact Form 7 Image Captcha het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert Contact Form 7 Image Captcha verschillende informatie.
Deze analyses van Contact Form 7 Image Captcha verlopen volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet expliciet geïnformeerd dat een analyse van hun website-interacties plaatsvindt.De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. STUDEX heeft een gerechtvaardigd belang om haar webaanbiedingen te beschermen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens
Plaats van verwerking: Zwitserland

Dit gegevensbeschermings- en privacybeleid is opgesteld door de juridische afdeling van STUDEX.
Hier vindt u onze Gebruiksvoorwaarden en andere Legaliteiten.