TinyTips wedstrijd

#TinyTips wedstrijd

WAT VALT ER TE WINNEN?
Je kan een dagje pretpark winnen met het hele gezin. De pretpark is naar keuze in de Benelux en er is een maximum voorzien van 5 toegangtickets.


Organisator
De wedstrijd wordt georganiseerd door Studex Benelux, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Dinselstraat 2 bus 1, 3600 Genk.


Duur van de wedstrijd
De wedstrijd gaat van start op 1 april 2019 en loopt tot en met 1 juni 2019.


Deelnemers
De wedstrijd wordt gehouden op Instagram. Deelnemers moeten beschikken over een geldig Instagramaccount. Deelnemers aan de wedstrijd verklaren zich onvoorwaardelijk akkoord met het wedstrijdreglement.


Hoe deelnemen?
Om deel te nemen aan de wedstrijd, moeten deelnemers beschikken over een Instagramaccount en een aankoop gedaan hebben van Tiny Tips. Ze moeten hun aankoop van Tiny Tips posten op hun eigen account en vervolgens moeten ze Studexbenelux volgen op Instagram en #TinyTips taggen in de foto. Het instagram moet actief zijn en openbaar.

Iedere deelnemer verleent, door zijn inschrijving, automatisch en onvoorwaardelijk aan Studex Benelux de toestemming tot publicatie van zijn naam, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en onttrekt zich aan alle rechten daaromtrent. De wedstrijdvoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf.

Elke deelnemer kan maar 1 maal deelnemen aan de wedstrijd. Bij twijfels van de aankoop kan een aankoopsbewijs opgevraagd worden.


Winnaars
Om de wedstrijd te kunnen winnen, moet de deelnemer een originele en verrassende foto delen van hun Tiny Tips aankoop. De winnaar wordt bepaald door het management van Studex Benelux. De winnaar wordt in de week na 1 Juni 2019 bekend gemaakt.


Prijzen
De prijzen kunnen niet worden omgeruild tegen hun waarde in contanten, noch tegen andere voorwerpen, diensten of voordelen van welke aard ook.


Communicatie
De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd.
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen discussie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.


Aansprakelijkheid van de organisator
Wie deelneemt aan deze wedstrijd erkent en aanvaardt de karakteristieken en beperkingen van internet, met name met betrekking tot de technische prestaties, het risico op storingen en – meer algemeen – de risico’s verbonden aan het inloggen op internet en het doorsturen van informatie. De betrokken gegevens zijn niet beschermd tegen hackers, noch tegen eventuele virussen op het netwerk.
De organisator kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade van welke aard ook die deelnemers kunnen oplopen ingevolge:
• Problemen door transmissies via internet,
• Het niet functioneren van internet en/of van de gebruikte software e.a.,
• Storingen,
• Om het even welke andere oorzaak van problemen op de website www.studex.be
Deelnemers moeten zelf alle maatregelen nemen die nodig zijn om hun persoonlijke gegevens tegen allerhande aanvallen en inmenging van derden te beschermen. Wie deelneemt aan de wedstrijd op Instagram, draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid.
In geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen behoudt de organisator zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen. In dat verband kan de organisator alle beslissingen nemen die zij nodig acht en kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld.
De organisator behoudt het recht een deelname te annuleren, de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien er een vermoeden is van bedrieglijke feiten of deelnemers. De organisator kan hiervoor niet ter verantwoording geroepen worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.


Persoonlijke gegevens
De door Studex Benelux verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven, noch verkocht aan derden. Enkel Studex Benelux kan de verstrekte gegevens gebruiken voor interne doeleinden. (Artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.)